طرح کابینت طراحی شده بسیاز زیبا بوده و ریزه کاری های بسیاری در ان به کار رفته است.