انگشتر 2 تکه می باشد

قسمت طلایی از قسمت نقره ای جداست.