طرح اسب بدون نقص.

مناسب برای مدال آویز و یا کار روی انگشتر و ...