انگشتر کیفی و از سبک ایران ______سبک و پر قلم _________محکم و درخشنده ______ (طراحی شده با rhino 6)