سایز رینگ(58) ___________ پسوند فایل(rhino 6) ___________ سبک و پر قم _______________ طراحی شده با راینو6