سایز رینگ(58) ___________ پسوند فایل(rhino 6) ___________ سبک و پر قم همه چی وصل شده _______________ طراحی شده با راینو6