این فایل شامل لوستر سقفی بلند می باشد که مناسب برای استفاده آشپزخانه است