کار بسیار شیک و آنتیک.

کنار نگین اصلی 8عدد نگین مارکازیت میخورد.

یک طرف نامهای مبارک مهدی ؛الله؛ زینب و فاطمه خورده و طرف دیگر نامهای مبارک محمد ؛ علی ؛ حسن و حسین.

به همراه گنبدهای حرم نامهای یاد شده بر روی کار.

آماده ساخت ؛ لاستیک گیری و تولید انبوه.