طرح شبکه و بسیار خاص.

آماده ساخت و تولید انبوه.

طراحی شده در نرم افزار matrix