فایل سه تیکه طراحی شده که در نهایت جوش میخورد و یه تیکه میشود.

بشدت خاص زیبا و جواهری.

بدون نقص.