این مدل برای تبلیغات دوربین وهمچنین شرکت هایی را که این نوع دوربین را تولید می کنند مورد استفاده قرار می گیرد