فایل 3بعدی medusa

ساختار مش میباشید و آماده پرینت و ساخت میباشد.