فایل تری انگشتر زنانه 9 نگینه.

آماده ساخت و تولید انبوه.

فایل مش به همراه فایل طراحی شده.