این مجموعه شامل یازده عدد انگشتر سولیتر سایز ۵۲ میباشدکه سبک ترین آن 2/71 و سنگینترین آن 5/81 گرم وزن دارد انگشتر ها دارای تخمه 0/30 قیراطی (به قطر 4/4 میل) میباشند ولی ضخامت چنگ ها به اندازه ای هست که تخمه 0/50 قیراطی نیز میتوان بر روی آنها سوار کرد هر کدام از انگشتر های این مجموعه به تنهایی داخل پروفایل به قیمت ۲۵۰۰۰ تومن وجود دارد این مجموعه با تخفیف ۲۰ درصدی به قیمت ۲۲۰۰۰۰ تومن ارائه میشود