مدال آویز فرشته.

سرشت فرشتگان و روایات  و در ادیان متفاوت است. در یهودیت و مسیحیت و اسلام، آنها معمولاً به عنوان پیام‌آوران از سوی خدا عمل می‌کنند.  همچنین گاهی نقش‌های جنگجو و نگهبان را به عهده دارند. البته در خصوص مختار یا مجبور بودن فرشتگان نظریات متفاوت است. در باورهای عامیانه فرشته نماد پاکی و خیرخواهی است.

ارائه ای هنرمندانه از مدلسازی یک فرشته در قالب آویز.
فایل مش میباشد امکام ویرایش با نرم افزار zbrush میباشد.
آماده ساخت و اجرا.