آویز بسیار زیبا و وزین "ابری"

با مخراج کاری "چنگ مشترک" و لامع بندی

بدنه از نظر فنی سالم و قابل ساخت می باشد. و در صورت تمایل قابل ویرایش است.


فرا تری دی- fara3d