ضخامت2.55 25عدد سنگ 2.20میلی فایل قابل ویرایش هاید میباشد