فایل سالید میباشد 24عدد گرد 1.4کنار کار کار شده وزن سنگ ها 0.25صوت میباشد بند ها جدا و تفکیک طراحی شده