فایل مش میباشد بدنه از لباس جداست 3سانت اندازه کار میباشد مارمکیز2در4 گرد2.5 گرد1.8دهم کار شده وزن جفت گوشواره 7.33گرم میباشد