کاراکتر مرد با 3 پسوند.

آماده استفاده در نرم افزار تری مکس و دیگر نرم افزارها