ترسیم احجام و اشکال ساده مانند Box ,Sphere ,Plane ,Rectangle ,Line و… همچنین آشنایی با پارامترهای آنها و نحوه انتخاب (Select) کردن احجام موجود در صحنه 3ds Max. مدرس خانم نجمه گنجی پور