معرفي اجمالي محيط نرم افزار تري دي مکس و آشنايي با اين نرم افزار.


مدرس خانم نجمه گنجی پور