ابجکت ساعت رومیزی سه بعدی جهت استفاده در طراحی دکوریسون داخلی