وزن سنگ های ثبت شده مربوط به سنگ مارکیز هاست گل کار سنگ کارکیز کارشده کناره ها برگ مارکیز کار شده