سایزدست مردانه58 سایز دست زنانه52 ساختار مش میباشد