سایز دس54 تاج کار سنگ 7*7کار شده کناره ها4*4* وزن جمع برلیان های بزرگ 1.69سوت وزن جمع برلیان های کوچک0.36