سایز دست 58 بدن ها مش میباشند بازو polysurfaces کار قابل ساخت میباشد