کار در دوسایز مدل سایزی شده یکی ساختارش از مش میباشد سایز دیگه polysurfacesمیباشد سایز دست ها63 میباشد مجموع وزن کار بزرگ تر 1.21سوت میباشد