ساختار مش میباشد 3سانت حلقچه ندارد ساپورت گذاری شده ساپورت ها قابل ویرایش می باشد یا نرم افزار زیبراش قابل ویرایش میباشد