سایز دست51 پروژه قابل ویرایش هاید میباشد گل کار از بدنه جداست قابل ساخت ولاستیک گیری سایز سنگ 1.4 24عدد سایز سنگ 1.25 75عدد مجموع وزن سنگ برلیان ها0.80سوت میباشد