سایز دست57 سنگ از پشت سوار میشه 24عدد سنگ 0.026سوتی کنار گل کار کارشده که درمجموع 0.62سوت سنگ میشه