قطعات بازوری کار متحرکت طراحی شده سایز سنگ های ریز 1.4میباشد وتعداد24عددکار شده وزن سنگ های ریز درمجموع 0.24CT میباشد سایز دست60