سایز دست58 فایل MESHمیباشد امکان ویرایش با نرم افرار ZBRUSHرا دارد کار دوتیکس قابل ساخت و لاستیک گیری هست