سایز دست57 سایز سنگ 1.4 56عدد سایز سنگ1.2 8عدد سایز سنگ1 8عدد سایز سنگ2.20 6عدد سایز سنگ2.5 1عدد