اویز جواهر


طراحی این کار برای ساخت اندازه حدود ۴ سانت