مدلساز مسلط به مایا نیازمندیم


به یک مایا کار حرفه ای برای همکاری در ‍‍‍پروژه بازی سازی نیازمندیم. تسویه حساب پایان کار خواهد بود