نیازمند مدلساز 3بعدی مسلط به تری دی مکس


به یک مدلساز حرفه ای برای طراحی و اجرای کاراکترهای انیمیشن حیوانی نیازمندیم.