طراحی انگشتر


این نمونه فوق که تو عکس هست مسخوام طراحی بشه. تمام نکات فنی باید رعایت بشه و فایل طراحی شده باید امکان ساخت داشته باشه.